Línea Singapur

  • Banco Singapur - 1 plaza
  • Banco Singapur - 1 plaza ASIENTO WPC
  • Banco Singapur - 2 plazas
  • Banco Singapur - 2 plazas WPC
  • Banco Singapur - 2 plazas con respaldo
  • Banco Singapur - 2 plazas RESPALDO WPC
  • Silla Singapur - 1 plaza
  • Silla Singapur - 1 plaza WPC
  • Cesto Singapur